طراحی ویلا

طراحی ویلا

خانه و منزلی که ما در آن زندگی می‌کنیم؛ آینه ای از اندیشه‌ها ،خواهش‌ها و آرزوهای ماست که به شکل یک محیط مسکون خود را به نمایش می‌گذارد، و از چشم بیننده خود استقبال میکند. هرچه جلوه روحیات و خواسته های شما در ایجاد این حس فزآینده بیشتر و ملموس تر باشد، فضای ساخته شده نیز بیشتر از پیش در چشم مخاطب خود جلوه‌گری می‌کند؛ و ما از اینکه در باروری این احساس ارزشمند در کنار شما باشیم به خود می‌بالیم.
موضوع: طراحی ویلا و محوطه سازی

لابی، محوطه سازی، بام سبز

بررسی نمونه آثار اخیر این سیک

تاریخ بارگزاری: 05/10/1397

ساخت انیمیشن‌های سه بعدی ( گردش داخل فضا )

در طراحی سه بعدی، یکی از قابلیت‌های جالب توجه این است که بیننده میتواند به صورت مجازی وارد فضای از پیش طراحی شده بشود و تمام زوایا و گوشه های پنهان طرح را بصورت کامل مشاهده نماید.

شاه‌نشین یا اتاق پانوراما

برای بهتر دیدن منظره پیش رو، اشراف داشتن به آن منظره است.
...